چهره برجسته ارومیه از آقایون
چهره برجسته ارومیه از خانم ها
_ مریم _ _ مریم _
حالم یطوریه که بهم تو بگن میزنم زیر گریه .
اطلاعات عمومی ارومیه