چهره برجسته مهاباد از آقایون
چهره برجسته مهاباد از خانم ها
اطلاعات عمومی مهاباد