اصيل و نجيب مثل همه اقوام ايراني

در اين صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنيد

ترک

کرد

بلوچ

گيلکي

arman از آذربایجان غربی ٢ فروردين ٩٧

 arman   

sghl

چهره برجسته نقده از آقایون
چهره برجسته نقده از خانم ها
اطلاعات عمومی نقده