هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم تجربی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

مترسک مزرعه از اردبیل ۵ فروردين ٩۶

مترسک مزرعه   

حالا بیا بعد ۱۳بدر درس بخون

رشته های دانشگاهی مرتبط