هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم تجربی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

امان از تهران ١۶ شهريور ٩۶

امان  

اشکان000 اشکان000 ١۴ مهر ٩۶

رشته های دانشگاهی مرتبط