هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
ایوب از آذربایجان غربی ٢٩ مرداد ٩٨

ایوب  

رشته های دانشگاهی مرتبط