اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣٠ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
سایه 82 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

 سایه 82    


ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ !
ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭُ ﺑﺮﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ !
ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻢ ﻣﻴﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ !
ﻭﻟﻲ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ... !
ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺖ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ !
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻲ !
ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺯﺟﺰﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ...
ﭼﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻱ !
ﮐﺎﺵ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ...
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ !!!
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ؟ !
ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ ؟ !
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ ؟ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺸﺎﻥ ؟ !
از ادمهایی که نزدیک میشوند و پس میزنم ؟!
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺑﺮﺗﻦ ﻧﺎﺭﺱ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ... !

ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ .... ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
سایه 82 سایه 82 ٣٠ ارديبهشت ٩۶
سپهر گاهی ادم از تمام دنیا یه نفر و میخواد که نمیخوادش واسه همین همه گزینه ها رد میشن ..
**بهار** **بهار** ٣٠ ارديبهشت ٩۶
لطفا اواتارتو عوض کن بعد نظرمو بحذف
هرکول 92 هرکول 92 ٣٠ ارديبهشت ٩۶
ای جونمنفس پرید برو ممدو تور کن
منان3004 منان3004 ٣٠ ارديبهشت ٩۶
عجبببببببب
تــنـهــا بــاشـ واســتـ مـفـیـده مــثـل مــن کــسـی کـه سِِـِـِـِـِـاِیِـِـِـِه اشـ سـفـیـده
٢٩ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

 سایه 82    

در محل حرف افتاده بود که دایی عاشق شده است!
سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند!
از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست!
دایی ات زده به سرش!
دیوانه شده!
با خودم فکر کردم ای بابا بیچاره دایی ام دیوانه شد...
کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده!
درست مثل دایی ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند.

دایی ام دیر به خانه می آمد.
هروقت هم می آمد حسابی بهم ریخته بود!
دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود.
چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛
تعجب کردم!
اخر مگر دیوانه ها هم ازدواج میکند...؟

شب که دایی ام به خانه آمد
از دهانم پرید و گفتم...
باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد!
درست مثل همان کبوتری که با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیرکمان چوبی اش زدیم و کبوتر طفلکی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حرکاتش معلوم بود درد دارد!
دایی ام انگار که درد داشت هی به خودش میپیچید...
با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مکافاتی دارد!
باید مواظب باشم دیوانه نشوم...
خیلی طول کشید تا بفهمم دایی ام از این ناراحت بود که میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند!
با خود گفتم خب حق با دایی ام هست میخواهند مردک را بدبخت کنند که چه؟!

شب عروسی دختر خان که رسید
مادرم و مادربزرگم و پدرم دایی را در اتاقش زندانی کردند؛
تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را خراب کند...
دایی ام مدام خودش را به در میکوبید و فحش میداد
به عروسی رفتیم
دخترک دیوانه بود!
برعکس همه عروسها که میخندیدند، این دیوانه گریه میکرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود!
مادرم هم ناراحت بود... فکر کنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آخر از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است!
شب که به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب کلید انداخت و در اتاق دایی را باز کرد...
دایی کف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت...
دایی رنگ صورتش شده بود گچ دیوار!
مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میکوبید.
همسایه ها آمدند!
قلب دایی ام ایستاده بود...
آن روز بود که فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند!
دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند...
ایدا18 ایدا18 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
داستانش چی بود یه نفر تو ضیح بده
فاطمه 16 فاطمه 16 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
میشه خلاصش کنیییین؟کی موخونه اینووو؟؟سایه اجییییی؟؟؟
منان3004 منان3004 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
داستان ب این درازی باشه ببین عشقش چی میشه سایه
الین جوووون الین جوووون ٢٩ ارديبهشت ٩۶
سایه 82 سایه 82 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
نه منان داستان عشقِ(:
منان3004 منان3004 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
چشام سیاهی رفت باوااین نامه اعماله سایه؟
تــنـهــا بــاشـ واســتـ مـفـیـده مــثـل مــن کــسـی کـه سِِـِـِـِـِـاِیِـِـِـِه اشـ سـفـیـده
٢۶ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

 سایه 82    


منان3004 منان3004 ٢٧ ارديبهشت ٩۶
سایه اون پسراهمونایین که دوباره بایدازمایش ژنتیک ازشون گرفت
مهرداد30 مهرداد30 ٢٧ ارديبهشت ٩۶
هرکول 92 هرکول 92 ٢٧ ارديبهشت ٩۶
عالی افتاب
ع ر ف ا ن ع ر ف ا ن ٢٧ ارديبهشت ٩۶
نفسم رو دیوار جا نیست بنویسم فقط بگو از کجا لباس میخری
سایه 82 سایه 82 ٢٧ ارديبهشت ٩۶
ایدا منان شلوارش از پسرای این دوره که افتاده کف خیابون بدتر نیست الای شاخ نه چون گاوم نه :/پستم مخاطب داشت
مدیرالای مدیرالای ٢٧ ارديبهشت ٩۶
اوج شاخ بودن
تــنـهــا بــاشـ واســتـ مـفـیـده مــثـل مــن کــسـی کـه سِِـِـِـِـِـاِیِـِـِـِه اشـ سـفـیـده
٢۶ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٢٣ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٣ ارديبهشت ٩۶

 سایه 82    فاطمه 16 فاطمه 16 ٢۵ ارديبهشت ٩۶
مردم ازااااااااار
سایه 82 سایه 82 ٢۴ ارديبهشت ٩۶
ازار نداشتم از این کارا نمیکردم سپی و ساری
مدیرسارینا مدیرسارینا ٢۴ ارديبهشت ٩۶
هرکول 92 هرکول 92 ٢۴ ارديبهشت ٩۶
اخ سایه
منان3004 منان3004 ٢۴ ارديبهشت ٩۶
دخترمگه ازارداری توووو
paria55 paria55 ٢٣ ارديبهشت ٩۶
تــنـهــا بــاشـ واســتـ مـفـیـده مــثـل مــن کــسـی کـه سِِـِـِـِـِـاِیِـِـِـِه اشـ سـفـیـده
٢٣ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
سایه 82

سایه 82
لطفا عضو شوید
تــنـهــا بــاشـ واســتـ مـفـیـده مــثـل مــن کــسـی کـه سِِـِـِـِـِـاِیِـِـِـِه اشـ سـفـیـده
تاریخ عضویت: 8 خرداد 95
تولد: 21 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، در حال تحصیل
عضو ویژه
سایه 82
آخرین حضور: 30 ارديبهشت 96
تِـِـِـِـِـِـرِوِلِ
ویلیام شکسپیر
داستان طـنـز
سـاکـت
بـوی بـهـار :)
#انـرژی_مـثـبـت
ارامشی از جنس خدا
راز کهنه
فـرامـوشـی
دسـت نـیـافـتـنـی بـاش.
لـعـنـت
بـه بـعـضـیـا بـاس گـفـت.
بـبـار بـ.ـ.ـ.ـارون
هوای پایزی
گـذشـتـه لـعـنـتـی
محرم حسینی
دوربین مخفی جوجوک
عـاشـ ـ ـق شـدم
سخنانی از کـوروش بـزرگـ.ـ
*تـنـهـایـی *
بـ.ـی قـ.ـرارمـ.
دوسـتـت دارمـ
احساسی - عاطفی
غمگین و دلشکسته
& خـاطـراتـ &
$خانه دکـلـمـه
رفـیـق بـ.ـی وفـ.ـا
لاک دونی دخملای جوجوکی
$ فـاز غـ.ـمـ.ـگـ.ـیـن
مـرگـ.
بـه نـام > زن <
# دلـتـنـگـی
تفاوت های بین زن و مرد
مـتـن هـای تـیـکـه دار
کلینیک خـدا
صفحه اختصاصی برای متولدین ابـان
صفحه اختصاصی برای متولدین مـهـر
صفحه اختصاصی برای متولدین شـهـریـوری
صفحه اختصاصی برای متولدین خـردادمـاهـ
صفحه اختصاصی برای متولدین اردیـبـهـشـتـی
صفحه اختصاصی برای متولدین فـروردیـنـی
تَـوَلـُـد
خـداحـافـظ
سـکـوتـی پـر از حـرف
خَـسـتِـه اَم
کـلـبـه مـهـربـانـی
تـنـفـر
فـقـط کـمـی ارامـش
دلـ.شـکـسـتـه
روزگـار نـامـرد
بـغـض کـهـنـه
خـانـه رمـان
کاش یه خاستگار بیاد .
صفحه اختصاصی برای متولدین مـرداد مـاه
صفحه اختصاصی برای متولدین تـیـر مـاهـ
نوشته های من برای دخترم
دنیای دوستی ها
طنزکده
کرمان
روانشناسی رنگ ها
ارایش (دخترونه )
شهربابک
حجاب و عفاف
بافت مو
مرتضی پاشای
بخونید ضر نمی کنید
یادش بخیر .
لباس های مجلسی زنانه
عکس نوشته
سایه 82
دخـتـر بـاس .
شـعـر های احساسی
تشکر و قدردانی های رسمی از سایه 82

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف سایه 82