اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٧ ارديبهشت ٩٨, ارسال کامنت
٧ ارديبهشت ٩٨, ارسال عکس
٣١ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١٣ تير ٩۶, ارسال عکس
١٣ تير ٩۶, ارسال عکس
٩ تير ٩۶, ارسال عکس
٢٢ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١٧ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١۶ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١۶ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١۵ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١۴ خرداد ٩۶, ارسال عکس
مدیرالای
تشکر و قدردانی های رسمی از مدیرالای

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف مدیرالای