اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۴ تير ٩۵, ارسال عکس
۴ اسفند ٩۴, ارسال عکس
۴ اسفند ٩۴, ارسال عکس
٢٧ بهمن ٩۴, ارسال عکس
٢٧ بهمن ٩۴, ارسال عکس
۵ بهمن ٩۴, ارسال عکس
۵ بهمن ٩۴, ارسال عکس

.افسانه.   


افسانه حاضر
.افسانه. .افسانه. ٢٨ بهمن ٩۴
28بهمن
.افسانه. .افسانه. ٢٧ بهمن ٩۴
27بهمن
.افسانه. .افسانه. ٢۶ بهمن ٩۴
26بهمن
.افسانه. .افسانه. ٢۵ بهمن ٩۴
25بهمن
.افسانه. .افسانه. ٢۴ بهمن ٩۴
24بهمن
.افسانه. .افسانه. ٢٣ بهمن ٩۴
23بهمن
١ بهمن ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
٢٩ دي ٩۴, ارسال عکس
.افسانه.
تشکر و قدردانی های رسمی از .افسانه.

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف .افسانه.